In English По-русски

Üldtingimused

Autorent » Kasulik teada » Üldtingimused

SÕIDUKITE RENTIMISE ÜLDTINGIMUSED

Käesoleva rendilepingu (edaspidi Leping) tingimustes on Rentnik Lepingul märgitud sõiduki (edaspidi Sõiduk) rendilevõtja ja Rendifirma on Sõiduki rendileandja.

1. Sõiduki kasutamise tingimused

1.1. Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit korralikult ja heaperemehelikult vastavalt Lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.

1.2. Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, spordi treeninguteks ja võistlusteks, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks.

1.3. Rentnik võib Sõiduki juhtimisõiguse loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui Rendifirma on teinud sellekohase märkuse Lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle Lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.

1.4. Rentnikul või kolmandal isikul, kellele Rentnik on loovutanud juhtimisõiguse, peab olema Eesti Vabariigis kehtiv juhiluba (mitte esmane), vähemalt 2 aastane juhistaaž ja vanus vähemalt 22 eluaastat.


2. Rentniku kohustused Sõiduki kasutamisel

2.1. Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendifirma poolt Sõiduki üleandmist Rentniku valdusse Sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Kahjustuste tuvastamisel tuleb sellekohane märge teha Lepingusse. Juhul, kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse, eeldatakse, et Sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone Sõiduki kohta.

2.2. Sõidukit parkides on Rentnik kohustatud lukustama Sõiduki uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni. Viibides Sõidukiga välisriigis, peab Rentnik tagama Sõiduki ohutuse ning soovitavalt parkima Sõiduki öisel ajal valvega parklasse.

2.3. Rentnik on kohustatud tagama Sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.

2.4. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale kõikide Rentnikule rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.). Rendifirmal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda.


3. Rentniku vastutus

3.1. Rentnik vastutab Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui Sõiduk on Rentniku valduses, v.a juhul kui Rentnik tõendab, et Sõiduki hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast või kolmandast isikust, kellele Rentnik loovutas Sõiduki juhtimisõiguse vastavalt Lepingu punktile 1.3. Rentnik ei vastuta Sõiduki hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Sõiduki Lepingujärgse kasutamisega.

3.2. Rentnik on täies ulatuses vastutav Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahju eest kui:

3.2.1. Sõidukile ja Rendifirmale on tekitatud kahju tahtlikult ja Rentniku süül;

3.2.2. Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või mõne muu narkootilise aine mõju all;

3.2.3. Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja seadusevastastel eesmärkidel (kuriteo sooritamisel vms);

3.2.4. Sõidukit on kasutatud mitte vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;

3.2.5. Sõidukit on kasutatud käesoleva Lepingu punktis 1 märgitud tingimusi rikkudes;

3.2.6. Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on Sõiduki dokumentatsioon ja/või Sõiduki võtmed kaotsi läinud või Rentnikult varastatud;

3.2.7. Rentniku hooletuse (sh p 3.2.6 juhul) või süülise käitumise tõttu on Sõiduk kaotsi läinud või varastatud;

3.2.8. Sõidetud on tühja rehviga;

3.3. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama:

3.3.1. Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendifirma asukohajärgse Sõiduki müügi- ja teenindusettevõtte hinnakirjale;

3.3.2. Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies ulatuses punktis 3.3.1. toodu kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga;

3.3.3. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale purunenud rehvi remondikulud või rehvi asendamise kulud summas ükssada eurot (100 €) ühe purunenud rehvi kohta, kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud kasutamiskõlbmatuks.

3.3.4. Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu Sõidukile tekitatud kahjustuse tagajärjel Sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud Sõiduki seisuaja eest Rendifirmale leppetrahvi kuni 30 päeva renditasu ulatuses. Seisuaega arvestatakse avarii või kahjustuse tekkimise päevast kuni Sõiduki taaskasutusele võtmise päevani.

3.3.5. Juhul kui Rentniku kasutuses oleval Sõidukil tekib kahjustusi või kui Sõiduk varastatakse, läheb kaotsi või hävib ning kui kahju vastavalt kindlustustingimustele hüvitatakse kindlustusfirma poolt, on Rentnik kohustatud tasuma Rendifirmale Lepingu pöördel märgitud omavastutuse summad.

3.4. Rentnik kannab täielikku vastutust Sõiduki kui suurema ohu allika tekitatud võimaliku kahju eest.

3.5. Sõidukis on keelatud suitsetamine, alkohoolsete jookide ja muude narkootiliste ainete tarvitamine.


4. Renditasu ja tagatisraha

4.1. Rendifirmal on õigus kehtiva hinnakirja alusel nõuda Rentnikult renditasu ja tagatisraha ette tasumist.

4.2. Tagatisraha tasutakse Rentniku poolt kui käsiraha Lepingu sõlmimise tõendamiseks ja selle täitmise tagamiseks. Tagatisrahast on Rendileandjal on õigus teha tasaarveldusi renditeenuste või muude rendiperioodil tekkinud kulutuste või tekitatud kahjude eest. Kui Rentnik taganeb Lepingust peale tagatisraha tasumist, arvestatakse tagatisraha Rendileandja poolt Lepingu täitmiseks tehtud kulutuste ja tekitatud kahjude katteks. Juhul kui selgub, et Lepingu täitmine osutub Rendileandja poolt võimatuks, tagastatakse Tagatisraha Rentnikule.

4.3. Kui Rentnik ei ilmu rendiperioodi alguseks Sõidukit vastu võtma, kohustub Lepingule alla kirjutanud isik tasuma renditasu vastavalt Lepingule.


5. Rendifirma kohustused

5.1. Rendifirma kohustub andma Rentnikule üle töökorras Sõiduki koos ettenähtud dokumentidega Lepingus märgitud ajal ja kohas.

5.2. Sõiduki üleandmise ajalise viivituse eest on Rentnikul õigus nõuda Rendifirmalt viivist 0,10% Sõiduki rendipäeva renditasust iga viivitatud päeva eest. Juhul kui Rendileandja annab Rentnikule kasutada teise rendiauto ei ole Rentnikul õigus viivist nõuda.


6. Kütus ja Sõiduki hooldus

6.1. Rentnik on kohustatud tasuma Sõiduki kütusekulu rendiperioodil. Rendifirma on kohustatud andma Sõiduki rendile täis kütusepaagiga ning Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama täis kütusepaagiga või hüvitama Rendifirmale iga puuduoleva kütuseliitri eest 1,5 kordse tasu vastavalt Sõiduki tagastamise päeval Neste kütusetanklas kehtivale kütusehinnale. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama kõik kahjud seoses Sõidukisse vale oktaanarvuga kütuse tankimisega.

6.2. Sõiduki tehnilise hoolduse tööd teostab Rendifirma. Rentnik tagab igapäevase kontrolli Sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, mootoriõli ja jahutusvedeliku olemasolu, Sõiduki valgustusseadmete, kontrolltulede ning rooliseadmete korrasolekut.


7. Rentniku kohustused Sõiduki kahjustuste, avarii, varguste ja ärandamiste korral

7.1. Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat kõikidest Sõidukile tekitatud kahjudest, Sõidukiga toimunud avariist või Sõiduki vargusest või ärandamisest.

7.2. Liiklusõnnetuse, varguse või ärandamise korral on Rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid.

7.3. Liiklusõnnetuse korral on Rentnik kohustatud täitma Rendifirma poolt Sõidukiga kaasa antava blanketi "Teade liiklusõnnetusest”. Nimetatud blanketti on Rentnik kohustatud hoidma Sõidukis.

7.4. Rentnik kohustub hüvitama kõik Lepingu punktis 7 nimetatud kohustuste rikkumisega tekitatud kahjud.


8. Rendifirma vastutus Sõiduki rikke korral

8.1. Rendifirma ei vastuta Rentnikule tekkida võivate otseste või kaudsete kahjude eest seoses rendiperioodil Sõiduki kasutamise võimatusega Sõiduki rikke tõttu, mis kuulub likvideerimisele vastavalt Sõiduki tootja poolt antud garantiile. Nimetatud juhul on Rendifirmal õigus anda Rentnikule kasutamiseks teine rendiauto, kui Rentnik viivitamatult ei teata oma soovist Leping üles öelda.

8.2. Kui Sõiduki kasutamine Rentniku poolt on võimatu rikke tõttu, mille esinemise riisikot kannab Rendileandja ning kui Rendifirma ei tõesta, et on teinud kõik endast sõltuva Sõiduki korrasolekuks, on Rentnikul õigus nõuda Rendifirmalt viivist 0,10% Sõiduki rendipäeva renditasust iga päeva eest, mil Rentnikul ei ole võimalik Sõidukit kasutada. Juhul kui Rendifirma annab Rentnikule kasutada teise rendiauto ei ole Rentnikul õigus käesolevas punktis nimetatud viivist nõuda.


9. Sõiduki tähtaegne tagastamine

9.1. Sõiduk tuleb tagastada Lepingus märgitud ajal ja kohas. Võimalikest muutustest Sõiduki tagastamise kohas ja ajas tuleb Rendifirmale vähemalt 8 tundi ette teatada. Sõiduk loetakse Rentniku poolt Rendifirmale tagastatuks kui Sõiduk on koos dokumentidega üle antud Rendifirma esindajale ja viimane on teinud vastava märke Lepingusse.

9.2. Juhul, kui Rentnik ei ole tagastanud Sõidukit Rendifirmale Lepingus märgitud ajal ja kohas, ning Rendifirmaga ei ole kokku lepitud Lepingu pikendamise osas, teatab Rendifirma politseile Sõiduki kadumisest, kuulutab Sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud abinõud Sõiduki Rendifirma valdusesse saamiseks.

9.3. Sõiduki tagastamisega viivitamisel üle 24 tunni ilma Rendifirma sellekohase nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu iga tagastamisega viivitatud päeva eest.


10. Sõiduki ennetähtaegne tagastamine

10.1. Juhul, kui Rentnik tagastab Sõiduki Rendifirmale enne Lepingus määratud tähtaega, arvestatakse renditasu vastavalt lühema (tegeliku) rendiperioodi kohta kehtestatud hinnakirjajärgseid hindu arvestades.


11. Lepingu katkemine ja lõppemine

11.1. Rendifirmal on õigus Leping üles öelda, kui ilmneb, et Rentnik on oluliselt rikkunud Lepingu tingimusi, on Sõidukit rentides esitanud Rendifirmale valeandmeid või ei tule toime Sõiduki ekspluatatsiooniga.

11.2. Kui Rendifirma nõuab Lepingu lõpetamist käesolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud Sõiduki koheselt tagastama Rendifirmale.


12. Rentnikul on keelatud sõita Sõidukiga väljaspool Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik nõusolek (vastav märge Lepingus).


13. Vaidluste lahendamine

13.1. Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul kui Rendifirma ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused kohtukorras.